KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ESÉLYTEREMTŐ
SZOLGÁLTATÁSOK
MEGVALÓSÍTÁSA DOBOZ
NAGYKÖZSÉGBEN

A Támogatás Összege:

200,00 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.6.2-16-2017- 00020
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT (TERVEZETT) BEFEJEZÉSE: 2022.11.30.

A projektről

ESÉLYTEREMTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA DOBOZ NAGYKÖZSÉGBEN című pályázat indítása

 

 

ESÉLYTEREMTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA DOBOZ NAGYKÖZSÉGBEN” címmel (projekt azonosító: EFOP-1.6.2-16-2017- 00020) befejeződött a 200.000.000Ft.- forint európai uniós támogatás segítésével megvalósuló fejlesztés. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A pályázat célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése Doboz Nagyközségben. Az igényelt támogatás bruttó 200 000 000.- Ft segítségével minden tervezett célunk megvalósulhat, javulhat Doboz Nagyközség szolgáltatásainak színvonala, a szegregátumban élők életminősége. Részcéljaink a következők: Javuljon a településen élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése (szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatások). Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje. Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba kapcsolódnak. Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma. Növekedjen a telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya. Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei. Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota. Fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége; fenntarthatóan javuljon a közszolgáltatásokat nyújtók és a célcsoport kapcsolattartása. Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma. Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra. Növekedjen az integrált környezetben élők befogadási hajlandósága és kevesebb hátrányos megkülönböztetés érje a telepen elő vagy onnan beköltöző családokat. Javuljon a közösségi kohézió a településen. Növekedjen az önálló lakhatási feltételek segítését célzó támogatásokhoz való hozzáférési lehetőség igénybevételére való képesség. A célok elérését szolgáló főbb beavatkozások

a következők: a helyi viszonyok áttekintése, diagnózis alapú komplex egyéni és közösségi fejlesztés beavatkozási tervének elkészítése, bevonás, jelenléten alapuló szociális munka, felnőttképzés, foglalkoztatás, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése, munkagyakorlat szerzés támogatása,

a helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása – szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, és egészségügyi szolgáltatások nyújtása – szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a hátrányos megkülönböztetés csökkentésére érzékenyítő tevékenységek

A projekt futamideje 43 hónap.

Konzorciumi partner: Ösvény Esélynövelő Alapítvány

2020.12. Covid csomagosztás

„Adni mindig jó!” gondolat jegyében a rendkívüli vészhelyzet miatt 2020 decemberére a településen élők, de főként a szegregátum területén élők körében volt tapasztalható, hogy a járványhelyzeti védekezésre fordítható költségeik igencsak megnövekedtek és egyre többen fordultak segítségért a település szociális intézményeihez. Ezért az Irányító Hatósággal hosszas egyeztetés után a járványügyi védekezésre felhasználható tisztítószer csomaggal ajándékozhattuk meg a projekt résztvevőit. Összesen 171 család vehette át a csomagokat.

Szakmai napok munkáltatóknak

Az előadások célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok státuszának megismertetése, bemutatva az adott célcsoport munkavállalási esélyeinek növelését biztosító tényezőket. További cél volt a szemléletformálás és tudásátadás a leendő munkáltatók és a szegregált célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára. Munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoport támogatására szolgáló aktív és passzív eszközöket, forrásokat, lehetőségeket ismertettünk meg a fórum résztvevőivel. Ismertetésre kerültek a hátrányos helyzetet előidéző tényezők és az ebből eredő munkanélküliségre ható programok, amelyek nagyban javíthatják a célcsoport elhelyezkedési esélyeit

Szaktanácsadások

A munkafolyamatokhoz a megfelelő szaktudású szakemberek biztosításával segítettük a célcsoport tagok testi, lelki fejlődését.

A programban részt vevő külső és belső szakemberek: logopédus, jogász, pszichológus, HR munkatárs, mentálhigiénés munkatárs, pénzügyi szakember, szociális munkás, start asszisztens, szolgáltatás-képzés szervező, addiktológus, pszichiáter, fejlesztő pedagógus.

Covid előadások

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány SARS COVID-19 bekövetkezése kapcsán a programban közvetlenül és közvetetten résztvevő célcsoport tagok egészségének és életének megóvása érdekében a járványhelyzettel kapcsolatos előadássorozat megrendezésére került sor.

Workshop

Workshopok – műhelymunkák célja, hogy együttműködő partnereink, a programban résztvevő szakemberek a helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása érekében találkozzanak, a felmerülő problémák megvalósítására közös gondolkodás útján formáljanak megoldást.

Felnőttképzés

A felnőttoktatás célja, olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, melyet a résztvevők képesek lesznek a mindennapi munkájuk során hasznosítani, gyakorlati ismereteiket akár munkahelyi elhelyezkedésük során, akár személyes szakmai előre jutásuk kapcsán alkalmazni tudják. A szakmai programok az egyéni célok és a munkáltatói (piaci) elvárások követelményeire fokuszáltak. Ezáltal is elősegítve az egyén, társadalmi és munkaerőpiaci hasznosulását a helyi és a térségi foglalkoztatási lehetőségekhez illeszkedően.

EÜ szűrőprogram

Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása érdekében a célcsoporttagok számára komplex szűrőprogramokat, szív és érrendszeri betegségek, mozgásszervi betegségek szűrését tettük lehetővé. A résztvevőket a szűrést végző szakemberek a helyszínen hasznos tanácsokkal látták el egészségi állapotuknak megfelelően.

2021.07.23. Záró rendezvény

Befejeződött az „Esélyteremtő szolgáltatások megvalósítása Doboz Nagyközségben”, 200.000.000 Ft európai uniós támogatás segítésével megvalósuló fejlesztés, melyből 133.687.803 Ft az Önkormányzatunk, 66.312.197 Ft pedig az Ősvény Esélynövelő Egyesület, azaz a konzurciumi partnerünk támogatásával.

A pályázat célja volt a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése Doboz Nagyközségben. Elmondhatjuk, hogy a hátrányos helyzetűek mindennapi élete javult, többek között segítséget kaptak az önéletrajz írásban, a hatósági ügyek intézésében, szakmák tanulásában, munkaerőpiaci integrációs technikák elsajátításában. Továbbá számos szakember foglakozott mentális és egészségügyi problémáikkal, melyek hatással lehetnek a mindennapi életük könnyebb megélésében.

Farsang

Márciusi tavasz várás helyett télanyó még megrázta dunyháját eme szép napos, de hóeséses szombat délutánon, ezért a farsangi programunk Pepe manó télűző medve táncával kezdődött, majd doktor Pepe meggyógyította a téli sötét és hideg napok okozta szomorúságot és nagyadag jókedvet írt fel a megjelent pácienseknek és vendégeknek. A jó hangulatú zenés műsor után a program házigazdája Margó tanító néni a színpadra szólította a gyermekeket, akik nagy örömmel mutatták be szebbnél szebb jelmezüket, majd kezdetét vette a móka, tánc és kacagás. Játszóházunkban ismét együtt alkothattak a családok. Csillogó karneváli álarcok, maszkok, busóálarcok és télűző csörgők készültek a mentorok segítségével.

Kisrendezvények

Felzárkóztató, integráló, közösségépítő rendezvények

A kialakult vírushelyzet kapcsán a fejlődési egyenlőtlenség nőtt. Sokszor kudarcos, frusztrált helyzetbe sodródtak a hátrányos helyzetű célcsoport tagjai. 

A tevékenységek fő célja csökkenteni a szegénységből és kirekesztésből adódó felhalmozódó hátrányokat, segíteni a tagok fejlődését, az önmaguk képességeibe vetett hitet erősíteni.

További cél: hozzájárulni képességeik kibontakoztatásához, s ahhoz, hogy értelmes tevékenységek mentén kapcsolódjanak be a társadalmi munkamegosztásba, azaz teljes jogú polgárként kapcsolódjanak be a társadalom életébe.

Minden programelemen szervezett formában, barátságos és kulturált környezetben, közösség építő légkörben fogadjuk a gyermekeket és szüleiket. Ezeken a foglalkozásokon a közösségi érzést szeretnénk megadni a résztvevőknek. Az egészséges életmód eléréséhez óriási szükség van az alapos önismeretre, testi, lelki és szellemi egyensúly megteremtésére. A befogadására fogékony ember képes arra, hogy megállja helyét a világban. Célunk, hogy mentoráltjaink életében, céljaiban a pozitív gondolkodásmód, jövőkép alakuljon ki, mely csak a test és a lélek harmonikus együttlétével lehetséges. Tevékenységeinkben is vezető szerepe van a helyes önértékelés kialakításának. Mindezeket kellemes légkörben, a kudarcok számát minimálisra csökkentve, velük együttműködve kívánjuk megvalósítani. A fejlődési esélyegyenlőség támogatása érdekében megterveztük az alábbi felzárkóztatási tevékenységeket.

Karácsonyi rendezvények

„Van e érzés, mely forróbban és sejtelmesebben megdobogtatja az emberi szívet, mint az ünnep és a várakozás izgalma?”

Teszi fel a kérdést Márai Sándor írásában, és valóban az ünnepvárás izgalma nagy kihívást jelentett a Csillag Szolgáltató Pont munkatársai számára. Minden évben nagy izgalommal szerveztük meg a Csillag Varázs karácsonyunkat, melyre meghívást kaptak a pályázatban résztvevő célcsoport tagok és családtagjaik, együttműködő partnereik és a szakmai megvalósítok.

Az öröm, a jó kedv, a ritmusos dallamok, a táncra perdült kicsi lábak fergeteges hangulatot varázsoltak a terembe és minden résztvevő szívébe. Pihenés képen a fáradt lábú gyerkőcök átvették a karácsonyi csomagjaikat, melyben sok – sok finomság és egészséges gyümölcs várta a kíváncsi aprónépet.

A délután második felében a mentorok családi kézműves foglalkozásokkal készültek. Lehetőség volt karácsonyi képeslap, mécses, fenyődísz készítésére, fejlesztő és logikai játékok megoldására is. A hangulat fokozása érdekében ismét lehetőséget biztosítottunk kicsiknek és nagyoknak, hogy elkészíthessék az ünnep ínycsiklandó süteményét az illatos mézeskalácsot. Vendégeinket az alkalomhoz illően édes és sós apró süteménnyel és meleg teával láttuk vendégül.

Alapkompetencia és digitális íráskészség fejlesztés

A program célja azoknak az elemi ismereteknek, készségeknek és szociális kompetenciáknak az elsajátítása, amely elengedhetetlen a munkaerő piaci bekapcsolódáshoz. Az alapkompetencia és digitális íráskészség fejlesztés az egyének és családok felzárkóztató oktatása során az önálló életvezetési, háztartás-gazdálkodási képességeinek fejlesztése és a mára már nélkülözhetetlen informatikai tudományok fejlesztésével színesítettük célcsoport tagjaink érdeklődését.

Falunapok

A társadalomban élve valamennyien részesei vagyunk családunknak, különféle csoportoknak, társaságoknak, a település lakosaiként a közösségnek. Az együtt tevékenykedő csoportok, családok, pályázatban dolgozó szakemberek minden évben csatlakoztak a falunapi rendezvények programjaihoz és közösen, közösséget alkotva nyújtottak teljes körű információt a pályázat aktualitásairól minden érdeklődő részére.

Kapcsolat

Doboz Nagyközség Önkormányzata
5624 Doboz, Kossuth tér 3.
15725149-2-04
Köves Mihály polgármester
tel: (66)268-765
fax: (66)889-181
e-mail: polghiv@doboz.hu